ЛААХАЙ

Тулгасан найдлага: лаахай тавих (найдлага тавих), лаахай тулгах (гарцаагүй тулгах; дэлгэрэнгүй...

лаахай тавих найдлага тавих
лаахай тулгах гарцаагүй тулгах итгэл хүлээлгэх