КОНТОР

1. Албан үйлдвэрийн газрын захиргаа; бичиг хэрэг, аж ахуй санхүүгийн хэлтэс тасгуудын ерөнхий нэр: нэгдлийн дэлгэрэнгүй... (нэгдлийн захиргаа, удирдлагын өрөө тасалгаа) - Та нар эхлээд нэгдлийн контор барина. Л.Түдэв. Нүүдэл;


2. Хэлтэс тасаг, байгууллагын захиргааны байрлах байр - Би чам шиг конторын манаач биш ээ гэв. О.Цэндсүрэн. дэлгэрэнгүй...