конспект үзүүлэх
төлөвлөн бичсэн хураангуй үзүүлэх