ИНДИАН

Америк тивийн язгуур овог, уугуул үндэстний ерөнхий нэр, эдүгээ хойд болон өмнөд америкийн зарим дүүрэгт цөөнөөр оршин дэлгэрэнгүй...