ИЙН

Ойр үйлийг төлөөлөн заасан ийм, ийш, энэ, ингэх гэх мэт үгстэй язгуур нэг, ингэж гэсэн утга бүхий үг: ийнхүү, ийн дэлгэрэнгүй...

ийн асуух ингэж асуух
ийн ярих энийг ярих, ингэж ярих
ийн хэдэн үг солих ингэж тэгж хэдэн үг солих
ийн тийн ингэж чингэж, ингэсэн тэгсэн байдал
ийн уун а. Үг сөрөх, элдэв дэмий юм ярих; б. Хүүхдийн хүнд эрхлэх байдал
ингээд ийн уун үгүй цээжил, бичиж ир

үг дуугүй хий, нэг ч үг үсэг орхилгүй цээжил, бич гэсэн санаа