ийн уун
а. Үг сөрөх, элдэв дэмий юм ярих; б. Хүүхдийн хүнд эрхлэх байдал