ИЙНХЭН
/ яриа /

Хүнийг өөрийн зүгт ойр бол гэсэн заах үг:наашхан, ийшээ; ийнээн: ийнхэн суу (наашханаа суу).