ИЙХЭР

Шийхэр хэмээхийн авиа хоосноор сэлгэж давтан хоршсон хэлбэр; аахар шаахар: дэлгэрэнгүй...