ИЙШЛЭХ

Ийш болох, ийш явах - Би ийшлэх гэж байна. Чи явах уу. Яриа.