ИЙШДҮҮЛЭХ

Хэтэрхий ийш болгох - Ийшдүүлсэн байна. Бага зэрэг буцааж байрлуулъя. Яриа.