ИЙШЛҮҮЛЭХ

Ийш болгох - Малаа ийшлүүлж бэлчээнэ үү. Яриа.