ИЙШДЭХ

Хэтэрхий ийш болох: өгүүлэгчийн зааж буй зүг рүү хэт ойртох - Ийшидсэн байна шүү, яльгүй хойш нь татаж дэлгэрэнгүй... Яриа.