ИЙР

Чийр хэмээхийн авиа хоосноор сэлгэн давтан хоршсон хэлбэр: ийр чийр [хоршоо] (чахран дуугарах дуу дэлгэрэнгүй...