ИЙНХҮҮ

Ингээд, ингэж, энэ мэтээр - Түүний дээр нь нэгэн эр ийнхүү олон үг өгүүлж бүжиг бүжиглэмүй. дэлгэрэнгүй...