ЗУРГААДАЙ III

Зургаагийн тоогоор бэлгэдсэн хүний иш, нэр.