ЗУРГААДУГААР

Дэс дугаарын зургаа дахь, зургаад дэслэгдсэн.