ЗУРГААЛЖИН :
/ амьтан /

зургаалжин шүр (олон талст хэлбэртэй араг яст хөндий хэвлийт амьтан, бие нь шохойлог шим бодисоос дэлгэрэнгүй...