ЗУРГААТАЙ

1. Зургаан ширхэг юмтай;


2. Зургаан настай: зургаатай хүүхэд (зургаан нас хүрсэн хүүхэд).