ЗУРГААН

1. [түүх] Чин улсын үеийн засаг захиргааны хуваарь; журган;


2. [хуучирсан] Зургаа.

Ижил үг:

ЗУРГААН