ЗУРГААЛАХ

1. Зургаа, зургаагаар болгох: зургаалан хэлхэх (зургаа зургаагаар бүлэглэн хэлхэх);


2. Зургаадугаар байр эзлэх: морь зургаалах (морь зургаад орох, морь зургаад давхих);
3. Зургаагийн тоогоор дагнах: зургаалсаар байх (зургааг дагнан байх).

зургаалан хэлхэх зургаа зургаагаар бүлэглэн хэлхэх
морь зургаалах морь зургаад орох, морь зургаад давхих
зургаалсаар байх зургааг дагнан байх