ЗУРГААДАЙ V
/ тоглоом /

Ардын хөлөгт наадам; талцаж хөлөг дээрээ жэргэ болгох зорилгоор гурав, гурван чулуу ээлжлэн тавьж нүүдэг.