ЗААГЛАЛ

Зааглах үйлийн нэр: зааглал хийх (а. Заагтай болгох; б. Ангилах), зааглал тогтоох дэлгэрэнгүй...

зааглал хийх а. Заагтай болгох; б. Ангилах
зааглал тогтоох а. Зааг тогтоох; б. Ангилал тогтоох