ЗААГЛАХ

1. Зааг гарган хуваарилах, зах хязгаарыг тогтоон ялгах, хэмжээ зааг тогтоох: ажил зааглах (ажлыг дэлгэрэнгүй...


2. Хоёр юмны хооронд оршиж, тэдгээрийн зааг болох: Ази, Европыг заагласан Уралын их нуруу (Ази, Европын хил болсон Уралын их дэлгэрэнгүй...
ажил зааглах ажлыг ялгах салгах, тус тусын ажлыг оноох
отрын нутгийг зааглах отрын нутгийг тусгаарлах
хил зааглах хил тогтоох, хилээр хуваагдах
Ази Европыг заагласан Уралын их нуруу Ази, Европын хил болсон Уралын их нуруу