ажил зааглах
ажлыг ялгах салгах, тус тусын ажлыг оноох