ЗААГТАЙ I

1. Зааг бүхий - Тракторчид хоорондоо холдоод ирэхээр жаахан заагтай нь дээр байдаг. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг;


2. Завсар, хуваарь, ялгаа бүхий; адилгүй: заагтай авч үзэх (харилцан ялгаатай авч үзэх), заагтай асуудал (тодорхой дэлгэрэнгүй...
заагтай авч үзэх харилцан ялгаатай авч үзэх
заагтай асуудал тодорхой ялгаатай асуудал, адил хэмжээнд авч үзэж болохгүй асуудал
заагтай байх ангид тусдаа байх
ихээхэн заагтай ихээхэн ялгаатай, нэлээд завсартай
Ижил үг:

ЗААГТАЙ II