ихээхэн заагтай
ихээхэн ялгаатай, нэлээд завсартай