ЗААГТАЙ II

Зааг хашаа бүхий.

Ижил үг:

ЗААГТАЙ I