ЗААГЛАЦ
/ хөгжим /

1. Бие даасан хөгжмийн бүтээл;


2. Зааглах, холбоос болгох зориулалттай аяз.