зааглал тогтоох
а. Зааг тогтоох; б. Ангилал тогтоох