ЗААГЛАЛГҮЙ

Зааглахгүй, хэмжээ, ялгаа, зааг тогтоохгүй нь - Хөдөлмөрийг хар цагаан гэж зааглалгүй, хүн бүр чадах чадахаа л дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун.