ЖАЛБИЙХ

Жалбигар болох, ялтгар болох: төмөр сав жалбийх (төмөр сав налчийх, жалбигар болох), шанаганы дэлгэрэнгүй... (шанаганы амсар дэлбэгэр болох) - Хадаасны толгой жалбийчихлаа. Яриа.

төмөр сав жалбийх төмөр сав налчийх, жалбигар болох
шанаганы амсар жалбийх шанаганы амсар дэлбэгэр болох