төмөр сав жалбийх
төмөр сав налчийх, жалбигар болох