ЖАЛГАЙ I

Гол, мөрний ус нэг хөвөөнөө гүн, нөгөөдөө гүехэн газар: голын жалгай (голын хэвгий ёроол), дэлгэрэнгүй...

голын жалгай голын хэвгий ёроол
жалгай элст хэвгий элсэн ёроол бүхий
тэнгисийн жалгай тэнгисийн ёроол гүн гүехэн нь
Ижил үг:

ЖАЛГАЙ II

ЖАЛГАЙ III