ЖАЛГАРХАГ I

Нэлээд гуу жалгатай газар.

Ижил үг:

ЖАЛГАРХАГ II