ЖАЛГАРХАХ

Нутаг нуга, анги бүлгээрээ талцан бүүрэлхэх: жалгархах бодол (нутгийн гэж дотночлох бодол), дэлгэрэнгүй...

жалгархах бодол нутгийн гэж дотночлох бодол
жалгархах байдал нутаг, нугын гэж ялгаварлан үзэх байдал
жалгархах үзэл хэт нутгархах үзэл