жалгархах байдал
нутаг, нугын гэж ялгаварлан үзэх байдал