ЖАЛДАЙХ

Таваг мэтийн хавтгай хэлбэртэй юм навчийн харагдах.