шанаганы амсар жалбийх
шанаганы амсар дэлбэгэр болох