ЖААТГАРДУУ

Нүдний аньсага нь жаатгар байрын, анигардуу: жаатгардуу нүд (аньсага нь анигардуу нүд), дэлгэрэнгүй...

жаатгардуу нүд аньсага нь анигардуу нүд
жаатгардуу хүүхэн жийтгар байрын нүдтэй хүүхэн