ЖАВ I

Жа-гаар эхэлсэн тэмдэг нэрэнд хүч нэмэгдүүлэх үг: жав жаахан (маш бага).

Ижил үг:

ЖАВ II

ЖАВ III:

ЖАВ IV

ЖАВ V

ЖАВ VI

ЖАВ VII

ЖАВ VIII