ЖААТГАРДУУХАН

Нэлээд жаатгардуу: жаатгардуухан нүд (нэлээд жаатгардуу нүд).