байшингийн дугаар
байшинг дэсэд оруулсан тоо, хуваарь