ДРУЗ
/ геологи /

Нэгэн суурин дээр багцалж ургасан эрдсийн цамцаал талстууд.