ДУАЗ

Эс зохилдох гурван зүйл амьтныг зохилдуулж дүрслэн чимсэн найман тахилын нэг; жанцан, ялгуусны тэмдэг, дарцаг далбаа: дэлгэрэнгүй...