ДАВДГАНУУР

Давдганасан байдалтай: давдгануур хүн (тогтворгүй хүн, саваагүй хүн).