ДАВЖААРАХ

1. Давжаа болох, бие жижиг болох;


2. Малд цус ойртож, амьдрах чадвар муудах: бие нь давжаарах (бие нь жижиг болох) - Бие нь давжаарах, зэрэмдэг төл гаргахад дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.