ДАВИНУУР

Улиг, үглээ, гэмэргэн; давгинуур хүн: давинуур өвгөн (яншаа өвгөн, явгинуур өвгөн).