ДАВИРАХ III

Хэрэг явдал дайрах, учрах, тохиолдох.

Ижил үг:

ДАВИРАХ I

ДАВИРАХ II