ДАВИРХАЙРХУУ

Давирхайтай төстэй, давирхайтай адилавтар шинжтэй: давирхайрхуу үнэр (давирхайтай төстэй үнэр).