ДАВИРАХ II

Амь даах, хар амиа хэтэрхий бодох: амь давирах (дөнгөн данган амиа авч гарах).

Ижил үг:

ДАВИРАХ I

ДАВИРАХ III